KPSS

2023 KPSS Lisans Genel Kültür / Genel Yetenek Konuları ve Soru Dağılımı Güncel

Her yıl düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavı ÖSYM tarafından hem lisans hem de ön lisans olarak yapılmaktadır. 2023  KPSS Lisans girecek adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür Konuları ve aynı zamanda Soru Dağılımını öğrenip çalışmalarına devam ettikleri takdirde 2023 KPSS Lisans’ da daha başarılı olurlar. Bizde sizlere faydalı olması için 2023 KPSS Lisans Konu Dağılımını Listeledik.

2023 KPSS Lisans Konuları ve Dağılımı

2023 kpss lisans konulari ve soru dagilimi guncel

Günümüzde hemen hemen her meslek için Kamu Kurum ve Kuruluşlar, alımlarını ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sınavı puanı ile yapmakta. Hal böyle olunca 2023 yılında KPSS Lisans girecek adaylar istedikleri hedefe ulaşabilmeleri için bu sınavdan hatırı sayılır puanlar alması gerekir.  Bu sebeple hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar gerekli puanı alabilmeleri için, Genel Yetenek ve Genel Kültür hangi dersten hangi konudan kaç soru çıktığını bilerek çalışırlarsa istediği puanı alabilirler.

Sizler için hazırladığımız bu liste sayesinde; hangi konulara daha fazla çalışmanız gerektiğini ve aynı zamanda hangi konularda eksik olduğunuzu belirleyip o konu ve derslerin üzerinde durmanız gerektiğini kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Böylelikle çalışma programınızı daha kolay bir şekilde belirleyip çalışmalarınıza sağlıklı yön verebilirsiniz.

2023 KPSS Lisans Soru Dağılımı

2023 kpss lisans soru dagilimi guncel 1

2023 KPSS Lisans Genel Kültür Soru Dağılımı

KPSSS Soru Dağılımı içerisinde Genel Kültür dersi için toplamda 60 soru bulunmaktadır. Bunlar;
 • Tarih: 27 Adet Soru
 • Coğrafya: 18 Adet Soru
 • Vatandaşlık: 9 Adet Soru
 • Güncel Bilgiler: 6 Adet Soru
 • Toplam = 60 Adet Soru

2023 KPSS Lisans Genel Yetenek Soru Dağılımı

KPSS Soru Dağılımı içerisinde Genel Yetenek dersi için toplamda 60 adet soru bulunmaktadır. Bunlar;
 • Türkçe: 30 Adet Soru (4 Sorusu Sözel Mantık)
 • Matematik: 27 Adet Soru (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Geometri 3 Adet Soru
 • Toplam = 60 Adet Soru

2023 KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Dağılımı

2023 kpss lisans soru dagilimi guncel

2023 KPSS Türkçe Konuları
1. Sözcükte Anlam
 1. Sözcüğün Anlam Özellikleri
 2. Gerçek Anlam
 3. Mecaz Anlam
 4. Terimsel Anlam
 5. Sözcükte Anlam Olayları
 6. Benzetme (Teşbih)
 7. Eğretileme (İstiare)
 8. Kişileştirme (Teşhis)
 9. Kinaye (Değinmece)
 10. Mecazımürsel (Ad Aktarması)
 11. Dokundurma (Tariz)
 12. Mübalağa (Abartma)
 13. Dolaylama
 14. Güzel Adlandırma
 15. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 16. Eş – Yakın Anlamlı Sözcükler
 17. Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
 18. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 19. Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler
 20. Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
 21. Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
 22. Yansıma Sözcükler
 23. Kalıplaşmış Söz Öbekleri
 24. İkilemeler
 25. Pekiştirmeler
 26. Deyimler
 27. Atasözleri
 28. Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

2. Cümlede Anlam
 1. Cümlenin Yorumu
 2. Cümlenin İletisi
 3. Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
 4. Cümlede Vurgu
 5. Eş – Yakın Anlamlı Cümleler
 6. Anlamca Çelişen Cümleler
 7. Anlamlarına Göre Cümleler
 8. Olumlu Cümleler
 9. Olumsuz Cümleler
 10. Soru Cümleleri
 11. Ünlem Cümleleri
 12. Emir Cümleleri
 13. İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
 14. Çıkarım
 15. Kanıksama
 16. Saptama
 17. Değerlendirme
 18. Yakınma – Sitem
 19. Pişmanlık
 20. Ön Yargı
 21. Olasılık
 22. Varsayım
 23. Tahmin
 24. Şaşırma
 25. Kuşku
 26. Uyarı
 27. Öneri
 28. Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 29. Neden – Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
 30. Amaç – Sonuç İlişkisi
 31. Koşul (Şart) Cümleleri
 32. Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 33. Öznel ve Nesnel Anlatım
 34. Tanım Cümleleri
 35. Karşılaştırma Cümleleri
 36. İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
 37. Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 38. Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 39. Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
 40. Cümlenin Yapısı
 41. Cümle Tamamlama
 42. Cümle Oluşturma

3. Paragrafta Anlam

 1. Paragrafın Yapısı
 2. Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
 3. Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
 4. Paragrafı İkiye Bölme
 5. Paragraf Oluşturma
 6. Paragrafta Yer Değiştirme
 7. Paragrafın İçeriği
 8. Ana Düşünce
 9. Yardımcı Düşünceler
 10. Paragrafta Anlatım Biçimleri
 11. Açıklayıcı Anlatım
 12. Tartışmacı Anlatım
 13. Öyküleyici Anlatım
 14. Betimleyici Anlatım
 15. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 16. Tanımlama
 17. Karşılaştırma
 18. Örnekleme

4. Ses Bilgisi

 1. Sesler
 2. Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
 3. Ünsüz Sesler
 4. Ses Olayları
 5. Ünsüz Değişimi – Yumuşama
 6. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
 7. Ses Düşmesi
 8. Ses Türemesi
 9. Ulama
 10. Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
 11. Ünlü Daralması
 12. Kökte Ünlü Değişimi
 13. Yardımcı Sesler

5. Yapı Bilgisi

 1. Kök ve Gövde
 2. Ekler
 3. Yapım Ekleri
 4. Çekim Ekleri
 5. Yapılarına Göre Sözcükler

6. Sözcük Türleri

 1. İsim (Ad)
 2. Varlıkların Türüne Göre İsimler
 3. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 4. İsmin Hâlleri
 5. İsim Tamlamaları
 6. Zamir (Adıl)
 7. Kişi Zamirleri
 8. İşaret Zamirleri
 9. Belgisiz Zamirler
 10. Soru Zamirleri
 11. İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
 12. Sıfat (Ön Ad)
 13. Niteleme Sıfatları
 14. Belirtme Sıfatları
 15. Adlaşmış Sıfatlar
 16. Zarf (Belirteç)
 17. Durum Zarfları
 18. Yer-Yön Zarfları
 19. Zaman Zarfları
 20. Ölçü-Miktar Zarfları
 21. Soru Zarfları
 22. Edat (İlgeç)
 23. Bağlaç
 24. Ünlem
 25. Fiil (Eylem)
 26. İş (Kılış) Fiilleri
 27. Oluş Fiileri
 28. Durum Fiileri
 29. Fiillerde Kip
 30. Fiillerde Kişi
 31. Fiillerde Olumsuzluk
 32. Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
 33. Fiillerde Çatı
 34. Fiilimsiler
 35. Fiilimsi Grupları
 36. Yardımcı Fiiller
 37. Ek Fiil (Ek-Eylem)

7. Cümle Bilgisi

 1. Cümle Türleri
 2. Yüklemlerine Göre Cümleler
 3. Öge Dizilişine Göre Cümleler
 4. Yapılarına Göre Cümleler
 5. Cümlenin Ögeleri
 6. Yüklem
 7. Özne
 8. Nesne
 9. Dolaylı Tümleç
 10. Zarf Tümleci
 11. Edat Tümleci

8. Yazım Kuralları
 1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 2. Kısaltmaların Yazımı
 3. Sayıların Yazımı
 4. Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
 5. Birleşik Kelimelerin Yazımı
 6. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 7. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 8. Yabancı Özel Adların Yazımı
 9. Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

9. BÖLÜM Noktalama İşaretleri
 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Noktalı Virgül ( ; )
 4. İki Nokta ( : )
 5. Üç Nokta ( … )
 6. Soru İşareti ( ? )
 7. Ünlem İşareti ( ! )
 8. Kısa Çizgi ( – )
 9. Uzun Çizgi (–)
 10. Tırnak İşareti ( “ ” )
 11. Parantez ( )
 12. Kesme İşareti ( ’ )

10. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları
 1. Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
 2. Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
 3. Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
 4. Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
 5. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 6. Deyim-Atasözü Yanlışları
 7. Anlam Belirsizliği
 8. Mantık Hataları
 9. Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
 10. Fiil ve Yüklem Yanlışları
 11. Özne – Yüklem Uyuşmazlığı
 12. Özne Eksikliği
 13. Nesne Eksikliği
 14. Dolaylı Tümleç Eksikliği
 15. Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
 16. Tamlama Yanlışları
 17. Çatı Uyuşmazlığı

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Türkçe dersi için toplamda 30 Adet soru bulunmaktadır. Bunlar;
 • Sözcüğün, Söz gruplarının Anlamı Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Cümlenin Anlamı, Yorumu Konusu [Soru Sayısı: 3 ]
 • Sözcük Türleri Konusu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Sözcüğün Yapısı, Ekler Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Cümlenin Ögeleri [Soru Sayısı: 1 ]
 • Ses Olayları Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Yazım Kuralları Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Paragraf Konusu  [Soru Sayısı: 14 ]
 • Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri Konusu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Sözel Muhakeme ve Mantık Konusu [Soru Sayısı: 4 ]

2023 KPSS Matematik Konuları ve Dağılımı

1. Temel Kavramlar
2. Sayılar
 • Sayı Kümeleri
 • Doğal Sayılar
 • Tam Sayılar
 • Faktöriyel
 • Sayma Sistemleri
 • Bölme
 • Bölünebilme Kuralları
3. Ebob – Ekok
4. Asal Çarpanlara Ayırma
5. Denklemler
6. Rasyonel Sayılar
 • Kesir ve Kesir Türleri
 • Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
7. Eşitsizlik – Mutlak Değer
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Çarpanlara Ayırma
11. Oran – Orantı
12. Problemler
 • Denklem Kurma Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Faiz Problemleri
 • Kâr – Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
13. Kümeler
14. İşlem – Modüler Aritmetik
15. Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
16.Tablo ve Grafikler
 • Tablo ve Yorumlama
 • Grafik ve Yorumlama
17.Sayısal Mantık

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Matematik dersi için toplamda 26 Adet soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Temel Kavramlar – Çözümleme [Soru Sayısı: 3 ]
 • Rasyonel Sayılar – Ondalık Sayılar [Soru Sayısı: 2 ]
 • Basit Eşitsizlikler [Soru Sayısı: 1 ]
 • Mutlak Değer [Soru Sayısı: 1 ]
 • Üslü Sayılar [Soru Sayısı: 2 ]
 • Köklü Sayılar [Soru Sayısı: 1 ]
 • Çarpanlara Ayırma [Soru Sayısı: 1 ]
 • Denklem Çözme [Soru Sayısı: 1 ]
 • Sayı Problemleri [Soru Sayısı: 1 ]
 • Yaş Problemleri [Soru Sayısı: 1 ]
 • Hareket Problemleri  [Soru Sayısı: 1 ]
 • Yüzde Kar-Zarar, Faiz Problemleri  [Soru Sayısı: 2 ]
 • Bağıntı ve Fonksiyon [Soru Sayısı: 1 ]
 • İşlem [Soru Sayısı: 1 ]
 • Olasılık [Soru Sayısı: 1 ]
 • Sayısal Mantık [Soru Sayısı: 6 ]

2023 KPSS Lisans Geometri Konuları ve Dağılımı

Geometrik Kavramlar Ve Doğruda Açılar
 1. Geometrik Kavramlar
 2. Üçgende Açılar
 3. Dik Üçgen
 4. Üçgende Açıortay Teoremleri
 5. Üçgende Kenarortay Teoremleri
 6. Özel Üçgenler
 7. Özel Üçgenler
 8. Üçgende Alan
 9. Üçgende Alan
 10. Üçgende Benzerlik
 11. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler Ve Dörtgenler
 1. Çokgenler
 2. Dörtgenler
 3. Paralelkenar-Eşkanar-Dörtgen
 4. Dikdörtgen-Kare
 5. Yamuk-Deltoid
Çember Ve Daire
 1. Çemberde Açı
 2. Çemberde Uzunluk
 3. Dairede Alan
Analitik Geometri
 1. Noktanın Analitik İncelenmesi
 2. Analitik Düzlem
 3. Doğrunun Analitik İncelenmesi
 4. Doğrunun Grafiğinin Çizimi
 5. Doğrunun Denklemleri
 6. Simetriler
 7. Eşitsizlikler
Katı Cisimler
 1. Prizma
 2. Dikdörtgenler Prizması
 3. Küp
 4. Silindir
 5. Dönel Silindir
 6. Piramit
 7. Düzgün Piramit
 8. Kesik Piramit
 9. Koni
 10. Küre

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Geometri dersi için toplamda 3 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Özel Üçgenler [Soru Sayısı: 1 ]
 • Dörtgenler – Çokgenler  [Soru Sayısı: 1 ]
 • Analitik Geometri [Soru Sayısı: 1 ]

2023 KPSS Tarih Konuları ve Dağılımı

2023 KPSS Tarih Konuları 

 1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 2. İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
 3. Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 4. Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
 5. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
 6. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
 7. XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
 8. XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 9. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 10. I. TBMM Dönemi
 11. Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 12. Atatürk İnkılapları
 13. Atatürk İlkeleri
 14. Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
 15. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 16. Atatürk Sonrası Dönem
 17. Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Tarih dersi için toplamda 26 soru bulunmaktadır. Bunlar;
 • İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri [Soru Sayısı: 1 ]
 • İlk Müslüman Türk Devletleri [Soru Sayısı: 2 ]
 • Osmanlı Devleti Siyasi [Soru Sayısı: 6
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Konusu [Soru Sayısı: 3 ]
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konusu [Soru Sayısı: 4 ]
 • Kurtuluş Savaşı Cepheleri Konusu [Soru Sayısı: 3 ]
 • Devrim Tarihi Konusu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika Konusu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Atatürk İlkeleri Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konusu [Soru Sayısı: 3 ]

2023 KPSS Lisans Coğrafya Konuları ve Dağılımları

2023 KPSS Coğrafya Konuları Nelerdir? (Güncel ÖSYM)

KPSS Coğrafya konuları listesi aşağıda verilmiştir.
Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 1. Matematik (Mutlak) Konum
 2. Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları
 3. Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.
 4. Türkiye’nin Jeopolitiği
Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
 1. Türkiye’nin Yer şekillerinin Genel Özellikleri
 2. Fiziki Haritalar
 3. Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
 4. Türkiye’nin Platoları ve Ovaları
 5. Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
 6. Türkiye’nin Kıyı Tipleri
 7. Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri
 8. Türkiye’nin Su Varlığı
 9. Türkiye’de Doğal Afetler
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 1. Türkiye’nin İklimi
 2. Türkiye’de Sıcaklık
 3. Türkiye’de Nemlilik ve Yağış
 4. Türkiye’de İklim Tipleri
 5. Türkiye’nin Bitki Örtüsü
 6. Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 1. Türkiye’de Nüfus Özellikleri
 2. Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu
 3. Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları
 4. Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 5. Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği
 6. Türkiye’de Göçler
 7. Türkiye’de Yerleşme
 8. Türkiye’de Mesken Tipleri
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 1. Anadolu Uygarlıkları
 2. Türkiye’de Arazi Kullanımı
 3. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 4. Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
 5. Türkiye’de Tarım
 6. Türkiye’de Hayvancılık
 7. Türkiye’de Ormancılık
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 1. Türkiye’de Madenler
 2. Türkiye’de Enerji Kaynakları.
 3. Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 1. Türkiye’de Ulaşım
 2. Türkiye’de Ticaret
 3. Türkiye’de Turizm
 4. Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 1. Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
 2. Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
 3. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 4. Karadeniz Bölgesi
 5. Marmara Bölgesi
 6. Ege Bölgesi
 7. Akdeniz Bölgesi
 8. İç Anadolu Bölgesi
 9. Doğu Anadolu Bölgesi
 10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 11. Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması
Kpss Soru Dağılımı içerisinde Coğrafya dersi için toplamda 21 soru bulunmaktadır. Bunlar;
 • Türkiye Coğrafi Konumu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü [Soru Sayısı: 3 ]
 • Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü [Soru Sayısı: 3 ]
 • Toprak Ve Doğa Çevre [Soru Sayısı: 3 ]
 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası [Soru Sayısı: 3 ]
 • Tarım Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Madenler Ve Enerji Kaynakları  [Soru Sayısı: 3 ]
 • Sanayi Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Ulaşım Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Turizm Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

2023 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Dağılımları

2023 KPSS Vatandaşlık Konuları
 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
 • Yasama,
 • Yürütme,
 • Yargı,
 • Temel Hak Ve Hürriyetler,
 • İdare Hukuku Ve
 • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar (6 Soru)

2023 ÖSYM KPSS Vatandaşlık Konu Dağılımı (Detaylı)

Hukukun Temel Kavramları
 1. Hukukun Tanımı
 2. Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar
 3. Yazısız Kaynaklar (Örf Ve Adet Hukuku)
 4. Yardımcı Kaynaklar
 5. Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 6. Kamu Hukuku Dalları
 7. Ceza Ve Ehliyet
 8. Özel Hukuk Dalları.
 9. Hakkın Tanımı Ve Türleri
Devlet Biçimleri Ve Hükümet Sistemleri
 1. Devlet Kavramı
 2. Devlet Kurucu Unsurları
 3. Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar
 4. Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 5. Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri
 6. Hükümet Sistemleri
Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
 1. Anayasa
 2. Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar
 3. Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
 4. Türk Anayasa Tarih
 5. Kanun-U Esasî (1876)
 6. Kanun-U Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 7. 1921 Teşkilât-I Esasiye Kanunu
 8. Teşkilat-I Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 9. 1924 Anayasası
 10. 1961 Anayasası .
 11. 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 12. 1982 Anayasası
 13. 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
 14. 2017 Anayasasının Temel Özellikleri
 15. Türk Tarihindeki Referandumlar
 16. 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
Yasama
 1. Yasama Organı
 2. Yasama İşlemleri
 3. Tbmm İç Yapı Ve Çalışma Düzeni
 4. Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
 5. Tbmm Görev Ve Yetkileri
 6. Tbmm Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları
Yürütme
 • Yürütme
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev Ve Yetkileri
Yargı
 1. Yargı
 2. Yargı Organı
 3. Hakimler Ve Savcılar Kurulu
 4. Yüksek Mahkemeler
 5. Anayasa Mahkemesi
 6. Yargıtay
 7. Danıştay
 8. Uyuşmazlık Mahkemesi
 9. Sayıştay
Temel Hak Ve Hürriyetler
 1. Temel Hak Ve Hürriyetler
 2. Temel Hakların Türleri
İdare Hukuku
 1. İdare Hukuku
 2. İdare (Kamu Yönetimi)
 3. Yerel Yönetim Organları
 4. Kamu Kuruluşları
Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 1. Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 2. Uluslararası Örgüt Ve Kuruluşlar
 3. Kpss Güncel Bilgiler
 4. Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler
 5. Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal Ve Kültürel Varlıklarımız
1982 Anayasası Tam Metni
 1. T.C. Anayasası Madde Dizini
 2. 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri
 3. 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri
 4. 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri
Kpss Soru Dağılımı içerisinde Vatandaşlık dersi için toplamda 15 soru bulunmaktadır. Bunlar;
 • Hukuka Giriş [Soru Sayısı: 1 ]
 • Genel Esaslar [Soru Sayısı: 1 ]
 • Yasama [Soru Sayısı: 3 ]
 • Yürütme [Soru Sayısı: 3 ]
 • İdari Yapı [Soru Sayısı: 4 ]
 • Güncel [Soru Sayısı: 3 ]
 • 2021 KPSS Lisans Güncel Bilgiler Konu Dağılımları
 • Güncel Bilgiler [Soru Sayısı: 6 ]

 İlginizi Çekebilir 👇

👉 KPSS Nedir? KPSS Türleri Nelerdir? 2023 KPSS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

👉 KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır? KPSS Tarih Konu Dağılımı

👉 KPSS Matematik Dersine Nasıl Çalışılır? KPSS Matematik Nasıl Fullenir?

👉 KPSS Türkçe Dersine Nasıl Çalışılır? KPSS Türkçe Dersine Hangi Konudan Başlanmalı

👉 KPSS Nasıl Çalışılır? KPSS Hazırlanmak İçin En İyi 10 Yöntem

Bizi Instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu