Bilgi Havuzu

2023 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar? MSÜ 2023 Eğitim Süresi Kaç Yıl?

MSÜ 2023 Başvuru Kılavuzu yayınlanması ile birlikte 2023 MSÜ kadın, erkek boy kilo kaç olmalı? merak edilmeye başlandı. MSÜ 2023 Başvuru Ekranından yapılacak başvurular için 2023 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Başvuru Nasıl Yapılır? araştırılmakta. Bu yazımızda MSÜ 203 Ne Zaman Eğitim Süresi Kaç Yıl? gibi tüm detayları derledik…

2023 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2023 msu basvuru ucreti ne kadar e1673822370296

2023 MSÜ Başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bunun üzerine MSÜ 2023 hakkında araştırmalarda artmaya başladı. MSÜ 2023 sınavına hazırlanan adaylar MSÜ Kimler Girebilir? ve MSÜ Kaç Puan İle Alıyor? merak etmekteler. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle yapılan 2023 MSÜ Hakkında Bilinmesi Gerekenleri sizler için derledik.

BAŞVURU SÜRESİ : 13 Ocak-7 Şubat 2023 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 8 Şubat 2023)
SINAV TARİHİ : 19 Mart 2023
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 14 Şubat 2023 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti,
%50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

msu 2023 basvuru sarlari nelerdir e1673822400301

Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgilere göre;

Adayların sınava başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC
olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun
olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp
Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya
dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar
başvuramazlar.).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.
6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme
Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan
türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış
olmak,
b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim
aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci
adaylıkları sonlandırılır,
ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı
Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın
altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.
8) Kendisinin;
a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya
zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı
suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu,
kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet,
iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı
madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri
tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir
adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
c) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya
aracılık vb. fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve
görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle
hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı
idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
ç) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı
olmamak,
d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
e) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmamakta olmak,
f) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,
g) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
ğ) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı
okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak (intibak eğitimi hariç), diğer okullardan
disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası
almamış olmak,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
ı) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,
i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
l) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak,
m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
9) Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 31/10/2016 tarihli
ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam
teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik
esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye
Elverişlidir” raporu almak.
10) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler
ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi
Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek
Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz
yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.
11) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.
12) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya
öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

MSÜ 2023 Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ


2023 MSÜ kadın, erkek boy kilo kaç olmalı?

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için
asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo
sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki
değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.


MSÜ 2023 Nedir?

2023 msu nedir e1673822423108

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde ÖSYM tarafından koordine edilen MSÜ Sınavı; lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca  önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim alacak öğrencileri seçmek amacıyla yapılmaktadır. Sınavı başarı ile geçen adaylar taban sıralamalarına göre MSÜ harp okulları için mülakatlara alınırlar. Aslında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak; lisans, yüksek lisans, doktora gibi düzeylerde askeri öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumudur.

Kısaca MSÜ’ den bahsedecek olursak; öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ’de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı’na girmesi ve yeterli puanı almaları gerekmektedir. Beş seçenekli çoktan seçmeli olan bu sınav 120 sorudan oluşur ve MSÜ Sınavı için verilen süre 165 dakika sürmektedir. Bununla birlikte MSÜ sınavının puanları yapıldığı yıl için geçerli olmaktadır.

MSÜ’nün tarihçesinden bahsedecek olursak; bu sınav ilk olarak 31 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması kararı sonucunda; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Milli Savunma Üniversitesine alınacak olan askeri öğrenci adayların Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı bilgi düzeylerinin ölçülmesi planlanmaktadır.


2023 MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır?

2023 msu basvuru nasil yapilir e1673822686694

MSÜ başvuru yapacak adaylar, ÖSYM’ nin resmi internet sitesinden ya da Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile bireysel olarak internet aracılığıyla  yapabilirsiniz. MSÜ’ye başvuracak adaylar öncelikle sınav ücretini yatırıp ardından başvuru işlemlerini yapabilirler. Ayrıca bilmelisiniz ki sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

MSÜ sınav başvurusunu maddeler halinde anlatacak olursak MSÜ başvurusu şu şekilde yapılır:

 • Adaylar öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri web sitesine giriş yapmalıdır.
 • ÖSYM Aday İşlemleri sayfasına giriş için adayların TC kimlik no ve şifre girmeleri yeterlidir.
 • ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından MSÜ Sınavı için yayımlanan başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Aday işlemleri sayfasının sol tarafında bulunan menüden “Başvurularım” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada Milli Savunma Üniversitesi Sınavı seçeneği seçilmelidir.
 • Aday bilgileri doldurularak MSÜ Sınavı için başvuru işlemleri tamamlanmalıdır.
 • Sınav tarihinden yaklaşık 3 hafta önce aday, sınav yerlerini ÖSYM web sitesinden öğrenmelidir.

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM web sitesinden sınav ücretini elektronik olarak ödemeyi unutmamalıdır. Aksi takdirde MSÜ Sınavı için yapılan başvuru tamamlanamaz.

Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartlarını sıralayacak olursak;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Harp Okuluna başvurabilmek için cinsiyeti erkek olmak,
 • Harp Okulu için en fazla 20 yaşında olmak,
 • Astsubay Meslek Yüksek Okulu için en fazla 21 yaşında olmak,
 • Güvenlik soruşturması sonucunda kendisinin ve ailesinin sicilinin temiz olması,
 • Evli olmamak,
 • Erkek öğrenciler için minimum 165 cm boyunda olmak,
 • Kadın öğrenciler için minimum 160 cm boyunda olmak,
 • Hava Harp Okulu için maksimum 190 cm boyunda olmak,
 • MSÜ Sınavı’na ek olarak aynı yıl içinde yapılan YKS’ ye katılmak.

MSÜ Sınavına Kimler Girebilir?

2023 msu sinavina kimler girebilir e1673822705875

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girebilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Çifte vatandaşlığı olan adaylar da sınava başvurabilmektedir fakat Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.
 • Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise yalnızca erkek öğrenci alımı yapılacaktır.
 • Sınava girecek adayların doğdukları gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 yaşında yani 1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu olma, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında yani 01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olma zorunluluğu vardır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına alınacaktır. Bu nedenle kadın öğrencilerin, en fazla 20 yaşında olmaları gerekmektedir.
 • Sınava başvuracak olan adayların lise ve dengi okullardan 2020 ve 2021 yılında mezun olmuş olmak, öğrenciliği devam etmekte olan adayların da 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak şartı vardır.
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM 2022 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmış olma ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olma şartı vardır.

Milli Savunma Üniversitesi için sınava girecek adaylarda aranan şartların en önemlisi ve önceliklisi üniversiteye girmek için belirlenen boy-kilo sınırlarını bilmesi gerekmektedir. Sınava girecek adaylardan istenen boy-kilo şartlarını taşımayan adayların fiziki değerlendirme aşamasında adaylıkları sonlandırılacağı için sınava girmeden önce şartlar kesinlikle kontrol edilmelidir. Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm olarak belirlenmiş, Kadın Askeri Öğrenci adayları için ise asgari boy sınırı 160 cm olarak belirlenmiştir. Belirlenen boy-kilo sınırları ÖSYM’nin yayımladığı 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzunda tablo şeklinde verilmiştir.


MSÜ Puanı Nasıl Hesaplanır?

2023 msu puani nasil hesaplanir e1673822723808

MSÜ puanı hesaplanırken adayların verdiği cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilir ve alt testlerin her biri için birer standart puan hesaplanır. Standart puanlar hesaplanırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenmekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten elde ettiği ham puan hesaplanır. Hesaplanan bu ham puanlar kullanılarak ilgili testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bununla birlikte ortalama ve  sapma kullanılarak da adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

 Adayların ağırlıklı puanları ise hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak hesaplanmaktadır. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülmekte ve bu sayede adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) ve MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulmaktadır. Sınav sonrasında iptaline karar verilen soru veya sorular olursa da bu sorular değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Adayların başarı sırası ise en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanmaktadır.

ÖSYM’ nin 2023 MSÜ Sınavı için yayımladığı kılavuzda yer alan puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıklarını belirten tablo aşağıda verilmiştir.

Puan Türleri Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
MSÜ-SA %25 %35 %30 %10
MSÜ-EA %35 %35 %10 %20
MSÜ-SÖ %35 %20 %10 %35
MSÜ-GN %33 %33 %17 %17

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Baraj Puanı Kaçtır?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavına girebilmek için adayların , YKS’ ye girmesi ve TYT’ denen az  200 ve 200 üzeri puan almış olması gerekmektedir. MSÜ baraj puanları; adayların bölümüne, cinsiyete ve adayın şehit-gazi yakını olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Sınavı baraj puanı henüz açıklanmamıştır.


MSÜ Sınav Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir?

msu 2023 sinav sorulari ve konu dagilimi e1673822765680

Adayların MSÜ sınavında çözmeleri için toplam 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. MSÜ Sınavı 40 soru Türkçe, 20 soru Sosyal Bilgiler, 40 soru Matematik ve 20 soru Fen Bilimleri Testi’ n den oluşur. MSÜ sınav soruları kolay-orta-zor seviye olmak üzere eşit oranda dağılımlıdır.

Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 40
Tarih 5
Coğrafya 5
Felsefe 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Matematik 40
Fizik 7
Kimya 7
Biyoloji 6

Milli Savunma Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Milli Savunma Üniversitesi taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Milli Savunma Üniversitesinin 2022 yılında yayımlanan verilerine göre en düşük taban puan 275,009 ile Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öğrenci alımı yapılmıştır. 2022 yılında MSÜ’ye alınan öğrencilerden en yüksek bölüm ise 395,903 puan ile Kara Harp Okulu olmuştur.

ERKEK ADAYLAR İÇİN HARP OKULLARI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bölüm Taban Puanı Puan Türü Şehit/Gazi Yakınları
Hava Harp Okulu 356,628 Sayısal 320,965
Kara Harp Okulu 310,418 Sayısal 279,376
Deniz Harp Okulu 310,418 Sayısal 279,376
Sahil Güvenlik 310,418 Sayısal 279,376
Kara Harp Okulu 309,176 Eşit Ağırlık 278,258
Kara Harp Okulu 341,06 Sözel 306,954

 

KADIN ADAYLAR İÇİN HARP OKULLARI TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bölüm Taban Puanı Puan Türü Şehit/Gazi Yakınları
Hava Harp Okulu 395,903 Sayısal 365,313
Kara Harp Okulu 385,147 Sayısal 346,632
Deniz Harp Okulu 385,147 Sayısal 346,632
Sahil Güvenlik 374,147 Eşit Ağırlık 346,632

 

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bölüm Taban Puanı Puan Türü Şehit/Gazi Yakınları
Kara 275,009 Genel 248,508
Hava 275,009 Genel 248,508
Deniz 275,009 Genel 248,508
Sahil Güvenlik 275,009 Genel 248,508
Bando 275,009 Genel 248,508


MSÜ’ye Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

msu 2023 calisirken nelere dikkat edilmeli e1673822892427

 • MSÜ’ye giren adayların sınavda sorumlu oldukları konuların öğrenmeleri gerekmektedir. Konular öğrenildikten sonra çalışma planı hazırlanmalı ve bu planın adayın kendine uygun ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların Türkçe dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Noktalama İşaretleri, İsimler, Sıfatlar, Paragraf, Ses Bilgisi, Zarflar, Zamirler, Edat- Bağlaç- Ünlem, Sözcükte Yapı, Fiiller, Fiilde Çatı, Yazım Kuralları, Fiilimsiler, Cümle Türleri, Cümlenin Öğeleri ve Anlatım Bozuklukları.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların matematik dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Temel Kavramlar, Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar, Sayı Basamakları, Mutlak Değer, Köklü Sayılar, Üslü Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Denklem Çözme, Kümeler, Kombinasyon, Permütasyon, Fonksiyonlar, Binom, Polinomlar, İstatistik, Olasılık, Karmaşık Sayılar, Parabol, İkinci Dereceden Denklemler, Problemler; Doğruda ve Üçgende Açılar, Üçgende Alanlar, İkizkenar ve Eşkenar Üçgen, Dik ve Özel Üçgenler, Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar, Üçgende Kenarortay, Bağıntıları, Üçgende Açıortay Bağıntıları, Üçgende Eşlik ve Benzerlik, Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları, Dörtgenler, Çokgenler, Doğrunun Analitiği, Paralelkenar, Yamuk, Eşkenar Dörtgen-Deltoid, Çemberde Uzunluk, Dikdörtgen, Daire, Küre, Prizmalar, Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği ve Vektörler-1
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların tarih dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, Eski Türk Tarihi, Türk Tarihi, Beylikten Devlete, Türk-İslam Devletleri, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Yeniçağ Avrupası, Arayış Yılları, Yakınçağ Avrupası, 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, En Uzun Yüzyıl, 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Türk İnkılabı ve Türk Dış Politikası.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların coğrafya dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri, Harita Bilgisi, İklim Bilgisi, Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri, İç ve Dış Kuvvetler, Yerin Şekillenmesi, Toprak Tipleri, Orta Payda: Bölge, Nüfus, Çevre ve İnsan, Ulaşım Yolları ve Doğal Afetler.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların felsefe dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Felsefenin Alanı, Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Varlık Felsefesi, Sanat Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların din kültürü ve ahlak bilgisi dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Hz. Muhammed’ in Hayatı, Hazreti Muhammed, İslam Düşüncesinde Yorumlar, İslam Düşüncesinde Tasavvuf, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar, Kur’an ve Yorumu ve Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların fizik dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikleri, Basit Makineler, Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Isı ve Sıcaklık, Basınç, Genleşme, İş Enerjisi, Doğrusal Hareket, Düzlem Ayna, Küresel Aynalar, Işık ve Gölge, Mercekler ve Aydınlanma, Elektrik Akımı ve Devreler, Elektrostatik, Temel Dalga Bilgileri, Su Dalgaları, Yay Dalgaları, Ses ve Deprem Dalgaları.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların kimya dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Kimya Bilimi, Periyodik Sistem, Atom ve Yapısı, Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri, Bileşikler, Asitler-Bazlar ve Tuzlar, Kimyasal Tepkimeler, Kimyanın Temel Yasaları, Karışımlar, Maddenin Halleri, Endüstride ve Canlılarda Enerji ve Kimya Her Yerde.
 • MSÜ Sınavına çalışan adayların biyoloji dersine çalışırken dikkat etmesi gereken konular şunlardır: Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Madde Geçişleri, Hücre, DNA-RNA, Enzimler, Hücre Bölünmeleri, Protein Sentezi, Ekoloji, Eşeysiz-Eşeyli Üreme, Canlıların Sınıflandırılması, İnsanda Üreme ve Gelişme, Mendel Genetiği, Cinsiyete Bağlı Kalıtım ve Kan Grupları.
 • MSÜ’ye giren adaylar kendilerine güvenmeli, başarılı olacaklarına inanmalıdır. Çalışma döneminde moral, motivasyon artırıcı faaliyetlerde bulunulmalıdır. Adayların konu çalıştıktan veya yeterli miktarda soru çözdükten sona keyif aldıkları şeylerle ilgilenmesi motivasyonu artırma konusunda destek olacaktır.
 • MSÜ’ye çalışma döneminde bol bol kaliteli soru çözülmelidir. Kaliteli sorulara ancak kaliteli kaynaklar aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Sınava çalışan adaylar hem konu anlatım, hem test, hem de deneme kitabı alırken deneyim sahibi, alanında uzman kişilere danışmalıdır. Çok sayıda kaliteli soru çözmek sınav başarısını artıracaktır.
 • MSÜ Sınavının gerçekleşmesine kısa süre kaldığında deneme çözümüne ağırlık verilmelidir. Denemeler tıpkı sınavdaymış gibi süre tutularak çözülmeli ve sonrasında cevaplar değerlendirilerek tekrar edilmesi gereken yerler tespit edilmelidir.

2023 MSÜ Hakkında Bilinmesi Gerekenler

MSÜ Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

MSÜ Sınavının ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir.


MSÜ’de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.


Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’na Kaç Kez Girilebilir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına kaç kez girilebileceği ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.


Sınav başvurusunu internetten değil de sınav başvuru merkezlerinden yapan kişiler ilave bir ücret öderler mi?

Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaylardan ilave 15 TL başvuru hizmeti ücreti alınır.


Sınav başvurumu geç başvuru tarihinde yaptığım takdirde ilave bir ücret öder miyim?

Geç başvuru tarihinde başvurusunu yapacak adaylar 195 TL  başvuru ücreti ödeyeceklerdir.


Sınav başvuru ücretimi nerelerden yatırabilirim?

 • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
 • ING Bank’ın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.


Belirtilen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava girebilir mi?

Kılavuzda belirtilen başvuru tarihlerinde ve geç başvuru tarihinde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava giremezler.


Çifte vatandaşlığı olan bir kişi Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir mi?

Çifte vatandaşlığı olan bir kişi, Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir ancak HO/Asb.MYO’ndan mezun olacakları tarihe kadar T.C. dışındaki vatandaşlıklarından vazgeçmelerinin gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.


2022-MSÜ’yü başvurup aynı zamanda diğer (Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) sınavlara girebilir miyim?

2022-MSÜ’ye başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.


Astsubay Meslek Yüksekokullarına kadın adaylar başvurabilir mi?

Kadın adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabilir.


2000 Yılı ve öncesinde doğmuş kişiler Harp Okulları / Asb.Meslek Yüksekokullarına başvurabilir mi?

2000 yılı ve öncesi doğan adaylar Harp Okulları/ Asb.Meslek Yüksekokullarına başvuruları sistem tarafından engellenecektir.


2001 Yılı doğumlu kişiler Harp Okullarına başvurulabilir mi?

2001 yılı doğumlu adaylar Harp Okullarına başvuramazlar.


Evliyim/Nişanlıyım/Eşimden ayrıldım, askeri öğrenci olabilir miyim?

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak» ifadesi yer almaktadır.


Şu anda üniversitede okuyorum MSÜ’ye girmek için tekrar sınava girmeli miyim?

MSÜ Sınavları yalnızca uygulanacakları yıl için geçerlidirler. Tekrar sınava girmeniz gereklidir.


Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir?

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ’ne başvurabilir.


Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için YKS- TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Bir önceki yıldaki YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adaylarla ilgili açıklama bir sonraki soruda yer almaktadır.


Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için bir önceki yıl almış olduğum YKS-TYT puanımı kullanabilir miyim?

2021-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adayların, bahse konu puanları geçerlidir. Ancak adaylar MSB ile MSÜ’ nin öğrenci yerleştirme işlemleri için taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. 2021-YKS- TYT puanını kullanmak isteyen adayların YKS başvuru sürecinde bu yönde başvuru ve ödeme yapmaları gerekmektedir.


2022-MSÜ ‘‘Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına’’ hangi illerde katılabilirim?

Adaylar sınav merkezi tercihi olarak kendi adres ilini tercih edebileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamayacaklardır.


Harp Okulu ve/veya Asb.MYO Seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden Elenmek/Ayrılmak diğer Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu?

Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.


MSÜ’ne çağrı ve kesin kayıt işlemleri için Şehit- Gazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı?

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2022-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS TYT’den, Harp Okulları için 2022 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık’tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın

%90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.


Şehit-Gazi Çocukları kapsamına kimler girer?

Şehit-Gazi Çocukları kapsamına yalnızca öz annesi veya babası şehit-gazi olanlar girer.


Kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrılırlar mı?

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.


Vücudunda dövme veya yara izi olan kişiler Askeri Öğrenci olabilir mi?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin tatuaj ve yara izi ile ilgili bölümünü inceleyiniz.


Daha önce Askeri Okullardan çıkan/çıkarılan veya sivil okullardan çıkarılan öğrenciler MSÜ’de okuyabilir mi?

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak» ifadesi yer almaktadır.


Okul disiplin cezaları MSÜ’de okumaya engel teşkil eder mi?

Giriş koşullarına engel teşkil eden okuldan çıkarılma cezaları hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ’nde okumaya engel teşkil etmez.


Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan 2023- YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanı eklenecek midir?

Aday yerleştirme işlemlerinde 2023-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 2023 MSÜ Kadın Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

👉 2023 MSÜ Erkek Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

👉 2023 MSÜ Kimler Girebilir? 2023 MSÜ Yaş Sınırı Var mı?

👉 MSÜ Sınavı Nasıl Oluyor? 2023 MSÜ Konu ve Soru Dağılımı

👉MSÜ Sınavı Nedir? 2023 MSÜ Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bizi Instgram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu