Bilgi Havuzu

2024 MSÜ Kimler Girebilir? 2024 MSÜ Yaş Sınırı Var mı?

2024 MSÜ Kimler Girebilir? 2024 MSÜ Yaş Sınırı Var mı? Gelecekteki kariyer planlarında Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ olan adaylar, sınava girmeden önce ön araştırma yapmaya başladı. 2024 yılında yapılacak olan MSÜ 2024 boy-kilo sınırı merak ediliyor. Sınava girecek adaylar için MSÜ Lise Mezunu Olmak Şart mı? ve tüm merak edilenleri bir araya getirdik.

2024 MSÜ Kimler Girebilir?

2024 msu kimler girebilir

ÖSYM tarafından koordine edile MSÜ sınavına 2024 yılında girecek adaylar 2024 MSÜ Kimler Girebilir? 2024 MSÜ şartları nelerdir merak etmekte. Öncelikle MSÜ sınavı hakkında bilgi verecek olursak; lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca  ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim alacak öğrencileri seçmek amacıyla yapılmaktadır.

Sınavı başarı ile geçen adaylar taban sıralamalarına göre MSÜ harp okulları için mülakatlara alınırlar. Aslında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak; lisans, yüksek lisans, doktora gibi düzeylerde askeri öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumudur. En çok merak edilen diğer bir soruda 2024 MSÜ Kimler Girebilir? Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC
olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun
olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2004 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 2003 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2005 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp
Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya
dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar
başvuramazlar.).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenecek tarihinde yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.
6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme
Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ile 2024-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2024-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan
türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış
olmak,
b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek 2024-YKS TYT taban puanı almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim
aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci
adaylıkları sonlandırılır,
ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı
Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın
altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.
8) Kendisinin;
a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya
zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı
suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu,
kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet,
iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı
madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri
tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir
adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
c) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya
aracılık vb. fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve
görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle
hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı
idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
ç) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı
olmamak,
d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
e) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmamakta olmak,
f) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,
g) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
ğ) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı
okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak (intibak eğitimi hariç), diğer okullardan
disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası
almamış olmak,
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
ı) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,
i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
l) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak,
m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
9) Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 31/10/2016 tarihli
ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam
teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik
esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye
Elverişlidir” raporu almak.
10) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler
ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi
Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek
Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz
yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.
11) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.
12) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya
öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için
asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo
sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki
değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
DİKKAT: Harp Okulları için 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT);
Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar,
hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir


2024 MSÜ Yaş Sınırı Var mı?

msu yas siniri 2024 kac

2024 yılında MSÜ sınavına girecek adaylar; kadın yada erkek Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksekokullarına alım için belli şartları mevcuttur. Adayların sınav başvurularını yapmadan önce bilmesi gereken detaylardan biri de yaş sınırlamasıdır. Öncelikle asıl önemli başvuru şartı sınava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar başvuru yapabilmektedir.  Bununla birlikte lise ya da dengi okullardan mezun olmak da aranan şartlardan biridir.

Harp Okulları için yaş sınırı: Gün ve aya bakılmaksızın kadın ve erkek öğrenciler en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaması şarttır. Yani 01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için yaş sınırı: Gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 (yirmi bir) yaşında olmak şarttır. Yani 01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu olmak gereklidir.

2024 MSÜ Kaç Gün Kaldı? – Geri Sayım Sayacı


MSÜ Boy, Kilo Sınırı 2024 Kaç?

msu boy kilo kac olmali

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci adaylarının boy ve kilo şartlarını taşıyor olmaları gereklidir. Boy, kilo şartlarını taşımayan adaylar fiziki değerlendirme aşamasında adaylıkları sonlandırılır.

Erkekler için boy, kilo sınırı: Erkek öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm dir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır.

Kadınlar için boy, kilo sınırı: Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm‘dir.


MSÜ Sınav Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir?

Adayların MSÜ sınavında çözmeleri için toplam 120 soru için 165 dakika süre verilmektedir. MSÜ Sınavı 40 soru Türkçe, 20 soru Sosyal Bilgiler, 40 soru Matematik ve 20 soru Fen Bilimleri Testi’ n den oluşur. MSÜ sınav soruları kolay-orta-zor seviye olmak üzere eşit oranda dağılımlıdır.

Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 40
Tarih 5
Coğrafya 5
Felsefe 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Matematik 40
Fizik 7
Kimya 7
Biyoloji 6

İlginizi Çekebilir 👇

👉2023 MSÜ Sözlü Mülakat Çıkmış Soruları PDF İndir

👉MSÜ Sözlü Mülakat Çıkmış Soruları ve Cevapları

MSÜ Çıkmış Sorular Tüm Yıllar

2023 MSÜ Çıkmış Sorular

MSÜ 2022 Çıkmış Sorular

MSÜ 2021 Çıkmış Sorular

MSÜ 2020 Çıkmış Sorular

MSÜ 2019 Çıkmış Sorular

MSÜ 2018 Çıkmış Sorular

2023 MSÜ Erkek Taban Puanları

2023 MSÜ Kadın Taban Puanları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu